Klauzula informacyjna

  1. Ten mail został wysłany ze skrzynki pocztowej administrowanej przez MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z (dalej MTE) siedzibą w Mysłowicach, ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice, która jest administratorem danych. Z Adminitratorem danych można kontaktować się pod numerem telefonu (32) 479 89 00 oraz pod adresem e-mai: biuro@minutor-energia.pl
  2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu nadzorowania procesów związanych z prawidłowym przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@minutor-energia.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • udzielenia odpowiedzi w związku z nawiązaniem kontaktu,
  • nawiązania kontaktu biznesowego, a w szczególności jednorazowego przekazania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora danych z zamiarem zawarcia umowy,
  • zawarcia i wykonywania zapisów umów.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) polegającego na:

  • odpowiedzi na nawiązany kontakt,
  • nawiązaniu kontaktu biznesowego, a w szczególności jednorazowego przekazania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora.
  • kontaktowaniu się w celu zawarcia i wykonania umowy.

b) w przypadku zainteresowania ofertą niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO).

5. Dostęp do danych osobowych będą mieć, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, pracownicy Administratora danych  oraz wykonujący usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe, PIP, PIS.

6. Dane osobowe będą przechowywane:

a) tak długo jak to jest niezbędne do rozpatrzenia zapytania,

b) tak długo jak to jest niezbędne do złożenia oferty oraz prowadzenia negocjacji w związku z jej złożeniem,

c) w przypadku zawarcia umowy do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres MTE podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres biuro@minutor-energia.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu i przekazania informacji handlowej.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania