Polityka prywatności Minutor

§1. Informacje ogólne

 1. Strona internetowa (dalej: „Strona Internetowa”) jest administrowana przez MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice  (dalej nazywana MTE lub Administratorem), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659423, NIP: 7792311244, rodo@minutor-energia.pl (dalej: „Administrator”).
 2. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej mogą być zbierane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego, zapisywaniu się na newsletter lub korzystaniu z funkcjonalności umożliwiającej podanie numeru telefonu w celu przekazania go Administratorowi) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresach IP Użytkowników, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownicy zostali przekierowani do Strony Internetowej oraz rodzajach oprogramowania, z którego korzystają Użytkownicy (rodzaje systemu operacyjnego i rodzaje przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.
 5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarek Użytkowników i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej.
 7. Wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 15 września 2021 r.

§2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice (dalej nazywana MTE lub Administratorem), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659423, NIP: 7792311244 procesów związanych z prawidłowym przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia realizacji praw osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@minutor-energia.pl  lub pocztą tradycyjną pod adresem: MINUTOR Energia Spółka Akcyjna, 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29.
 2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
  • wysyłanie Użytkownikowi newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), czyli zgody Użytkownika na przesyłanie mu newslettera; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera;
  • skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten napisał do Administratora wiadomość, wypełnił formularz kontaktowy lub pozostawił swój numer telefonu korzystając z narzędzia Contact Form 7 autorstwa Takayuki Miyoshi (link do narzędzia: https://contactform7.com)– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest przekazanie skontaktowanie się z Użytkownikiem w celu nawiązaniu kontaktu biznesowego, a w szczególności jednorazowego przekazania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora.
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora;
  • statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.
 3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
  • Wtyczka Official Facebook Pixel, autor: Facebook Ireland LTD –  wtyczka służąca m.in. do analizy danych Użytkowników na Stronie Internetowej oraz przekazywania danych do profilu na Facebooku.
  • CallPage  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – dostawca usługi CallPage służącej do proponowania kontaktu telefonicznego Użytkownikom;
  • Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii (dalej: „Google”) – dostawcy usług Google, takich jak: GSuite – pakiet usług takich jak m.in. poczta elektroniczna oraz wirtualny dysk; Google Analytics – narzędzie do analizowania Strony Internetowej; Google Ads – usługa związana z wyświetlaniem Użytkownikom reklam;
  • Google Analytics Dashboard for WP, której autorem jest ExactMetrics  – dostawca narzędzia do wyświetlania danych i statystyk w panelu administratora Strony Internetowej;
 4. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe dostarczane przez Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii (dalej: „Facebook Ireland”), dla których przetwarzania Administrator i Facebook wspólnie określają środki i cele, Administrator i Facebook Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również następujące kategorie podmiotów: pracownicy i współpracownicy Administratora, hostingodawcy, agencje marketingowe i reklamowe, podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT, doradcy prawni, uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe, PIP, PIS. Podmiotom tym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO).
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC, The Rocket Science Group LLC, Facebook Ireland Ltd., LinkedIn Corporation z siedzibą w USA,
 7. W przypadku Google LLC, The Rocket Science Group LLC Facebook Ireland Ltd. oraz serwis społecznościowy LinkedIN następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Facebook Ireland Ltd. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
 • Dane osobowe przetwarzane w celu:
  • wysyłania Użytkownikowi newslettera przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika
  • skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – będą przechowywane do momentu:
   • zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub
   • cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;
  • prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu i przekazania informacji handlowej Użytkownikowi.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 • Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może zrealizować w siedzibie Administratora, pisząc na adres MTE podany w §1 pkt. 1. lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres biuro@minutor-energia.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy również zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 3. W celu wykonania swoich praw Użytkownicy, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Użytkownik może zwrócić się do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
 5. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Ich niepodanie skutkować będzie jednak brakiem możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem oraz przesyłania Użytkownikowi ofert i newslettera
 6. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na ich sytuację

§3.Pliki cookies

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia Użytkowników i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do ich indywidualnych potrzeb i preferencji;
  • dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikom do ich preferencji;
  • tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, indywidualnego usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu indywidualnego usunięcia ich przez Użytkownika.
 5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników i oprogramowaniach zainstalowanych na tych urządzeniach.
 6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym.
 8. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 9. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. w taki sposób, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.
 10. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800), zgoda Użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego może być wyrażona przez Użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. Zatem w przypadku, gdy Użytkownik nie chce wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 11. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności informacje te można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
  1. przeglądarka Firefox,
  2. przeglądarka Chrome,
  3. przeglądarka Microsoft Edge,
  4. przeglądarka Opera,
  5. przeglądarka Safari.

§4. Narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej

 1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów.
 2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez Google: Google Analytics.
 3. Dzięki korzystaniu z plików cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej. Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. Administrator może obserwować również aktywność na Stronie Internetowej: przewijanie strony, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego Użytkownika i inne zdarzenia. Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji numeru IP Użytkownika. Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Google Ads służy do wyświetlania Użytkownikom odpowiednich reklam. Pliki cookies zostają umieszczone na urządzeniu Użytkownika w celu zapamiętania stron, które ten odwiedza. Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod Użytkowników reklamy na przeglądanych przez nich stronach. Administrator może zlecać reklamy do wybranych przez niego odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły Stronę Internetową w ciągu 7 dni. Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteriów, np. do określonych grup docelowych, nigdy do konkretnego Użytkownika. Ustawienia dotyczące personalizowania reklam w usługach Google Użytkownik może zmienić pod tym linkiem: https://adssettings.google.com/.
 5. Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na Stronie Internetowej. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Te dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google.
 6. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.
 7. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.
 8. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych dostarczanych przez Facebook Ireland, w tym z narzędzia Facebook Pixel, które służy do działań marketingowych.
 9. Narzędzie Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).
 10. Administrator otrzymuje od Facebook Ireland jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam w administrowanym przez Facebook Ireland serwisie społecznościowym Facebooki na administrowanym przez Facebook Ireland serwisie społecznościowym Instagram, bada rynek i prowadzi własne statystyki.
 11. Dane z narzędzia Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów, nigdy do konkretnego użytkownika.
 12. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych w serwisie społecznościowym Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation, a w serwisie społecznościowym Instagram znajduje się pod tym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.
 13. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z kodu związanego z serwisem społecznościowym LinkedIN dostarczanego przez LinkedIn Corporation z siedzibą w USA.
 14. Przeglądarka Użytkownika może nawiązać połączenie z serwisem społecznościowym LinkedIN i przekazać informacje o odwiedzeniu Strony Internetowej. Dotyczy to wyłącznie użytkowników, którzy posiadają profil na wyżej wymienionych stronach i wyrazili zgodę na śledzenie ich aktywności.
 15. Szczegóły na temat przetwarzania danych przez serwis społecznościowy LinkedIN znajdują się w polityce prywatności serwisu pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.